Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.wildy.eu (edaspidi e-pood) omaniku Wildy OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Tooted

2.1. Toodete hinnad on eurodes.
2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
2.3. E-poes olevad toodete pildid on illustreerivad ning võivad erineda tegelikkusest.

3. Toodete eest tasumine

3.1. Toodete eest saab tasuda pangaülekandega ja Paypaliga.

4. Vastutus ja vääramatu jõud

4.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
4.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

5. Pretensioonid

5.1. Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
5.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
5.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
5.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.
5.5. Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

5.6. Müüja rõhutab, et E-poes müüdavad puhtalt kästiööna valmivad tooted on valmistatud reaalsest ja elavast puidust. Erinevused toote füüsiliste omaduste poolest on aktsepteeritavad ja selle alusel tagastamisele ei kuulu.                     5.7. Logo on kantud tootele kasutades UV trükitehnoloogiat ning ei kannata tugevat hõõrumist või kraapimist. Müüja on Klienti hoiatanud, et logo on trükitud ja võib ka toote normaalse kasutamise käigus maha kuluda, mistõttu toode ei kuulu antud nähtuse korral tagastamisele.
5.8. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile wildy@wildy.eu pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
5.9. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
5.10. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
5.11. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6. Muud tingimused

6.1. Kui e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.
6.2. E-poes müüdavad tooted on kaetud nelja-kihilise lakikihiga, mistõttu oleme veendunud toodete ohutuses, kuid vaatamata sellele palume tutvuda naturaalsete puiduliikide allergia tabeliga (http://www.wood-database.com/wood-articles/wood-allergies-and-toxicity/)

7. Autoriõigus

7.1. WILDY kaubamärk kuulub Wildy OÜ-le.
7.2. Veebilehe ja Veebipoe kujundus, pildid, fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigusega ning selle kasutamise ainuõigus kuulub Wildy OÜ-le. Veebilehe sisu ei tohi ilma Wildy OÜ kirjaliku loata reprodutseerida, levitatada ega muuta.

© 2022 All rights reserved by WILDY
Wildy OÜ Tehnika 1, Tallinn 10149 +372 5621 1591 +372 5625 3093